ชายรักชาย (MSM) เสี่ยง HIV แค่ไหน?

ชายรักชาย (MSM) เสี่ยง HIV แค่ไหน?

ชายรักชาย หรือ ผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชาย (MSM) ยังคงมีอัตราการติดเชื้อเอชไอวีทั่วโลกสูงอย่างไม่สมส่วน จากข้อมูลของ UNAIDS กลุ่มชายรักชายคิดเป็นประมาณ 17% ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ทั่วโลกในปี พ.ศ. 2563 แม้จะมีความก้าวหน้าในการป้องกัน และรักษาเอชไอวี แต่เชื้อเอชไอวียังคงเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญสำหรับกลุ่มชายรักชาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องเผชิญกับการตีตราทางสังคม และการเลือกปฏิบัติ บทความนี้ มุ่งสำรวจผลกระทบของเชื้อเอชไอวีที่มีต่อชุมชนเกย์และชายรักชาย รวมถึงการแพร่เชื้อ ตัวเลือกการรักษา และการตีตราทางสังคม